Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Μοιραστείτε το

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΚΕΠ

Κωδικός υπηρεσίας: 3918

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 50 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

Κόστος: Για την άδεια ιδρυσης: (το χρηματικό παράβολο διαφοροποιείται ανά Περιφερειακή ενότητα) Για την άδεια λειτουργίας: –

Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ 155511/15-4-2011 ΦΕΚ 1308 τευχ. Β/16-6-2011 α. Ν. 604/77 (ΦΕΚ 163/Α) β. άρθρο 14, Ν. 3170/03 (ΦΕΚ 191/Α) γ. άρθρο 20, παρ. 14, Ν. 3399/05 (ΦΕΚ 255/Α) δ. Π.Δ. 463/78 (ΦΕΚ 96/Α) ε. ΚΥΑ 323918/78 (ΦΕΚ 491/Β) στ. ΚΥΑ 326332/78 (ΦΕΚ 524/Β) ζ. ΚΥΑ 280262/03 (ΦΕΚ 1874/Β), ΦΕΚ 1308/Β΄/16-6-2011 ΚΥΑ Αριθμ. 155511/15-4-2011

Περιγραφή

Στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς παρέχεται προσωρινά άσυλο σε αυτά, καθώς και προληπτική και θεραπευτική αγωγή μέχρι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολίτες για την υιοθέτησή τους

Προϋποθέσεις

 1. Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων αυτών πρέπει να επιτρέπει την εύκολη χρήση τους, την εύκολη διαχείριση τους, τη συντήρησή τους και την καθαριότητά τους.
 2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των χώρων διαμονής και άσκησης των φιλοξενούμενων ζώων, καθώς και του εξοπλισμού πρέπει να μην είναι επιβλαβή για τα ζώα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται καλά.
 3. Το κτίριο διαμονής και άσκησης των ζώων επιτρέπεται να είναι και προκατασκευασμένο. Συγκεκριμένα, οι διαστάσεις του χώρου αναπαύσεως κάθε σκύλου είναι 2x2x2 μέτρα, του ατομικού χώρου άσκησης 2x2x2 μέτρα και το σύνολο του παρεχόμενου χώρου 8 τ.μ. για κάθε ζώο.
 4. Οι χώροι διαμονής και άσκησης των ζώων πρέπει να επιτρέπουν σε αυτά την οπτική και ακουστική τους επικοινωνία.
  Οι χώροι άσκησης των ζώων πρέπει να έχουν θεα σε εξωτερικό ελεύθερο χώρο.
 5. Η μόνωση, η θέρμανση και ο εξαερισμός του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν τη προστασία των ζώων από ακραίες καιρικές συνθήκες
 6. Οι χώροι διαμονής και άσκησης των ζώων πρέπει να αποστραγγίζονται επαρκώς. Το ακάθαρτο νερό δεν πρέπει να παραμένει στους χώρους διαμονής και άσκησης των ζώων, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά των μολύνσεων.
 7. Τα ζώα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε πόσιμο νερό και η τροφή που λαμβάνουν να είναι ισορροπημένη και υγιεινή.
 8.  Στη περιοχή που το ζώο κοιμάται, πρέπει να υπάρχει υπερυψωμένη επιφάνεια για τον σκοπό αυτό
 9. Στα ζώα που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο καταφύγιο πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα της καθημερινής ομαδικής άσκησης, σε μικρές ομάδες ανάλογα με τη φυλή, το μέγεθος, το φύλο και τη συμπεριφορά τους.
 10. Η διατήρηση και εν γένει μεταχείριση των ζώων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 2017/92
 11. Όλα τα διατηρούμενα ζώα πρέπει να επιθεωρούνται από τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη του καταφυγίου τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως
 12. Επιτρέπεται σε Δήμο ή ζωοφιλικό σωματείο, το οποίο δε διαθέτει την ανάλογη υποδομή, να συμβάλλεται με μέλος ζωοφιλικού σωματείου ή ομάδας ζωόφιλων που διαθέτει μικρό χώρο για ολιγοήμερη παραμονή ζώων μέχρι αποθεραπείας και επανένταξης. Οι συνθήκες νοσηλείας ελέγχονται από την επιτροπή παρακολούθησης του Δήμου που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος.

Για την ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πρέπει επίσης, να ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί υγειονομικοί όροι:

Απαιτείται ειδικό ανεξάρτητο κτίριο, που να πληροί τους υγειονομικούς όρους, να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία και το οποίο δέον να περιλαμβάνει:

 1. Γραφείο διοικήσεως και διαχειρίσεως
 2. αίθουσα προσωπικού
 3. αποθήκη τροφών και υλικού
 4. αίθουσα παρασκευής ή προετοιμασίας της τροφής των ζώων, με τα σχετικά σκεύη και είδη εστιάσεως των ζώων και πλυντηρίου αυτών
 5. αίθουσα απομονώσεως ασθενών ζώων
 6. αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων κυνών
 7. αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων λοιπών ζώων
 8. προαύλιο ασκήσεως κυνών
 9. εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού ύδατος αφοδευτηρίου
  • oι υπο στοιχεία 1-5 χώροι δέον όπως έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 60m2
  • οι υπό στοιχεία 6-7, χώρο ανάλογο προς τον αριθμό των ζώων που φιλοξενούνται, έχοντας υπόψη ότι για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος φιλοξενίας και άσκησης με ελάχιστες διαστάσεις μήκους 2m, πλάτους 2m και ύψους 2m. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να εξαερίζονται καλώς και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τέλος, τα καταφύγια ζώων συντροφιάς δέον να είναι:

 • Επανδρωμένα κατ’ ελάχιστο, με διοικητικό υπεύθυνο και του αναλαμβάνοντος την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του καταφυγίου Κτηνιάτρου, ο οποίος δύναται να έχει και την ιδιότητα του διοικητικού υπευθύνου ως και ενός κατάλληλου σταυλίτη
 • Εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία και σκεύη

Δεν χορηγείται άδεια ιδρύσεως ή λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων:

 • Στους καταδικασθέντες για εγκλήματα συνέπεια των οποίων τους επεβλήθη από το δικαστήριο στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή τους απηγγέλθει ανικανότητα προς άσκηση του επαγγέλματος
 • Στους καταδικασθέντες για παράβαση των εκάστοτε ισχυόντων περί ναρκωτικών και ουσιών που προκαλούν τοξικομανία ή εξάρτηση του ατόμου και περί μεταχειρίσεως των τοξικομανών εν γένει νόμων

Οι ανωτέρω δεν δύναται να ορίζονται και διοικητικοί ή επιστημονικοί υπεύθυνοι του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διαδικασία

Βήματα :

 1. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης : Ο δικαιούχος προσέρχεται στα Γραφεία των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αρμόδιων Περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκεται η έδρα της εγκατάστασης, συμπληρώνει αίτηση και υποβάλει μαζί με συνοδευτική τεχνική μελέτη περί κτιριακής συγκροτήσεως της υπό ίδρυση εγκατάστασης, το σχετικό παράβολο καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 2. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης : Ο υπάλληλος στη Δ/νση Αγροτικής Οιοκονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και την παραπέμπει με τα συνοδεύοντα στοιχεία αυτής, σε τριμελή Επιτροπή για τον έλεγχο του αιτήματος.
 3. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης : Η Επιτροπή εντός μηνός από την αίτηση διενεργεί αυτοψία στο ακίνητο και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα εάν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις και συντάσσει προς τούτο πρακτικό, το οποίο και υποβάλλει στη σχετική κτηνιατρική υπηρεσία.
 4. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Η ως άνω Υπηρεσία εισηγείται τελικώς στον οικείο Aντιπεριφερειάρχη την έκδοση απόφασης για την άδεια ίδρυσης καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η οποία κοινοποιείται επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο.
 5. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Ο δικαιούχος προσέρχεται στα Γραφεία των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. της αρμόδιας Περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της εγκατάστασης, συμπληρώνει αίτηση και υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης
 6. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Ο υπάλληλος στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. της αρμόδιας Περιφερειακής ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και ορίζεται κτηνίατρος υπεύθυνος για τον έλεγχο της εγκατάστασης.
 7. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας : Μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδεται η άδεια λειτουργίας από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η οποία κοινοποιείται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή : ermis.gov.gr


Η ομάδα του Eco-Pet News ψάχνει και αναδημοσιεύει ειδήσεις και άρθρα, με κύριο ενδιαφέρον στην Οικολογία, Περιβάλλον και Φιλοζωΐα. Επίσης κάνει μεταφράσεις από ξένες ιστοσελίδες. Κάνει παρουσιάσεις ομάδων, ατόμων ή τόπων που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις αναδημοσιεύσεις μας αναζητούμε πάντα την πρώτη πηγή, που πάντα εμφανίζετε στο τέλος του κειμένου.

Ελπίζοντας σε καλύτερους Ανθρώπους, και καλύτερο κόσμο!!!

Μοιραστείτε το