Πράσινη γούνα, πράσινα βυρσοδεψεία και πιστοποιητικά... πρασινότητας
Μοιραστείτε το

Τους τελευταίους μήνες μετρήσεις στο νερό σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας δείχνουν πολύ υψηλές τιμές επικίνδυνων ουσιών οι οποίες σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες προέρχονται από μονάδες επεξεργασίας γουνοδερμάτων, ενώ έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πολλές γουνοποιητικές επιχειρήσεις και το πρόβλημα φαίνεται να είναι εξαιρετικά σοβαρό και η επίλυσή του καθόλου εύκολη. Όμως παρά την καταστροφική λειτουργία αυτών των μονάδων κάποιοι εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη γούνα ”φυσική”, επιχειρήσεις αυτοχαρακτηρίζονται ”πράσινες”, ενώ προβάλλουν και πιστοποιητικά πρασινότητας.

Παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία επεξεργασίας γουνοδερμάτων EXPOTAN Α.Ε., στην οποία το 2018 είχε επιβληθεί υψηλό πρόστιμο για πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος (και δεν ήταν το μοναδικό). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 29181/397, απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, στις 16/02/2018 επεβλήθη στην εταιρεία EXPOTAN (βυρσοδεψείο-βαφείο) πρόστιμο 34.350 ευρώ για πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

H EXPOTAN μέχρι και πριν λίγες μέρες διαφήμιζε στην ιστοσελίδα της πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα της εταιρείας δεν περιέχουν επικίνδυνα χημικά ή ουσίες, ενώ παρουσίαζε τον εαυτό της ως πράσινη εταιρεία (green company), με καινοτόμες τεχνολογίες και συστήματα ανακύκλωσης, παράδειγμα όσον αφορά τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και τους κανονισμούς που εφαρμόζει και διαβεβαίωνε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών για υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Σύμφωνα με έρευνα της σελίδας μας το πιστοποιητικό είχε λήξει από το 2007.

Η εταιρεία αφαίρεσε το πιστοποιητικό και τις ”πράσινες” αναφορές.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Την επιβολή προστίμου, ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (34.350 €), ως διοικητική κύρωση, βάσει του άρθρου 30 του Ν.1650/86 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία «EXPOTAN Α.Ε.», για τη λειτουργία του «Εργοστασίου επεξεργασίας και εξευγενισμού γουνοφόρων δερμάτων» που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Δρυόβουνου της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, κατά παράβαση:

1. των διατάξεων του Ν. 1650/1986 (πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά
την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 αυτού), όπως ισχύει,

2. των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) της υπ’ αρ. Φ.15/4187/266/2012 ΚΥΑ στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα με την υπ’ αρ. πρωτ. 4361/20-03-2015 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης και δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ,

3. διατάξεων του Ν.4014/2011, της ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ, της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ και του Π.Δ. 82/2004, όπως αναλυτικά τεκμαίρεται ανωτέρω και στην (37) σχετική εισήγηση.

”Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 04η/10/2017… διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) στις οποίες έχει υπαχθεί η επιχείρηση, καθώς και ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος… ως ακολούθως:”

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα σημεία 2,4 και 5:

2. Παράνομη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ελαίων τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα και μη σύννομη διαχείρισή τους.

α. Η «EXPOTAN A.E.» προέβη σε απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ (και κατ’ επέκταση και της υπ’ αρ. Ζ4 περιβαλλοντικής δέσμευσης) και ιδιαίτερα σε απόρριψη αποβλήτων ελαίων στα επιφανειακά ύδατα κατά παράβαση της παραγράφου α) του άρθρου 3 του Π.Δ. 82/2004 (και κατ’ επέκταση και της υπ’ αρ. Ζ3 περιβαλλοντικής δέσμευσης) και σε απόρριψη αποβλήτων ελαίων με ενδεχόμενες επιπτώσεις στο έδαφος ή και στον υπόγειο υδροφορέα κατά παράβαση της παρ. β) του άρθρου 3 του Π.Δ. 82/2004 (και κατ’ επέκταση και της υπ’ αρ. Ζ3 περιβαλλοντικής δέσμευσης)».

β. Διαχειρίστηκε επικίνδυνα απόβλητα με τρόπο που αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 υπ’ αρ. ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ (και κατ’ επέκταση και της υπ’ αρ. Ζ4 περιβαλλοντικής δέσμευσης) και συγκεκριμένα, δεν έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα, προκαλώντας κινδύνους για τα νερά (επιφανειακά και υπόγεια), το έδαφος, τη χλωρίδα, την πανίδα και την εν γένει γεωργοκτηνοτροφική και δασική παραγωγή και αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό τοπίο.

Η ανωτέρω παράβαση συνιστά επιπλέον ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπό την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει.

4. Παράνομη λειτουργία χώρου αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων (αποβλήτων ελαίων).

α. Ο χώρος δεν κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική έκθεση και δεν υλοποιήθηκαν οι υποδομές που προβλέπονται σε αυτή κατά παράβαση του υπ’ αρ. 4 όρου χορήγησης βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης και υπαγωγής σε ΠΠΔ.

β. Ο χώρος δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που τίθενται στις παραγράφους στις παραγράφους 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5, 2.6.3, για τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της υπ’ αρ. ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 (παρ.2,3 και 4) του ν. 1650/86 καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ, ώστε να διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση τους και να επιτυγχάνεται η πρόληψη ή η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και κάθε κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου. Συνεπώς ο χώρος κατασκευάστηκε κατά παράβαση της υπ’ αρ. Ζ4 περιβαλλοντικής δέσμευσης.

Η ανωτέρω συμπεριφορά προκάλεσε ταυτόχρονα και ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπό την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986, διότι εξαιτίας της λειτουργίας του χώρου αποθήκευσης χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ασφαλούς περιβαλλοντικά αποθήκευσης, διέρρευσαν επικίνδυνα απόβλητα στο έδαφος και σε παρακείμενο ρέμα».

5. Παράνομη διαχείριση (επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) υγρών αποβλήτων.

α. Η ελεγχόμενη εταιρεία προβαίνει σε διάθεση, στο έδαφος, ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη διάθεσης λυμάτων της επιχείρησης, που δύναται να προκαλέσουν ρύπανση, μόλυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπό την έννοια των ορισμών των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986.

β. Το σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων δεν λειτουργεί και δεν γίνεται πλήρης ανακύκλωση αυτών στην παραγωγική διαδικασία, συνεπώς η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται κατά παράβαση των υπ’ αρ. Ε1 και Ε2 περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Δεδομένου ότι από την εταιρεία δηλώθηκε ότι γίνεται πλήρης ανακυκλοφορία των υγρών αποβλήτων στην παραγωγική διαδικασία, δεν τέθηκαν περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και περιορισμοί για την ασφαλή επεξεργασία και διάθεσή τους και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

”Όπως προκύπτει από το ιστορικό της «EXPOTAN A.E.» (παρ. Γ, της 30 σχετικής), έχουν διαπιστωθεί και στο παρελθόν, παραβάσεις της ανωτέρω εταιρείας, που αφορούν στην αποθήκευση των ΑΛΕ και τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.”

9/4/2014, 5/12/2017, Απόρριψη προσφυγής

Πηγή : ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΣ – FUR ABOLITION GREECE 


Η ομάδα του Eco-Pet News ψάχνει και αναδημοσιεύει ειδήσεις και άρθρα, με κύριο ενδιαφέρον στην Οικολογία, Περιβάλλον και Φιλοζωΐα. Επίσης κάνει μεταφράσεις από ξένες ιστοσελίδες. Κάνει παρουσιάσεις ομάδων, ατόμων ή τόπων που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις αναδημοσιεύσεις μας αναζητούμε πάντα την πρώτη πηγή, που πάντα εμφανίζετε στο τέλος του κειμένου.

Ελπίζοντας σε καλύτερους Ανθρώπους, και καλύτερο κόσμο!!!

Μοιραστείτε το