Σκύλος, θάλασσα και παραλία: Νομοθεσία & αρμόδιες Αρχές
Μοιραστείτε το

Άρθρο του 2016

Οι απαντήσεις στο ζήτημα πολλές και αβέβαιες! Πάμε να δούμε τι ισχύει. Έχουμε τρία νομοθετήματα:

α) το Νόμο 4039/2012 (ΦΕΚ15/τ.Α΄/2-2-2012)”Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίησή με κερδοσκοπικό σκοπό”, ως τροποποιήθηκε με το άρ. 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ32/τ.Α΄/11-2-2014, Υ.Α. 1046/1978),

β) τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα Λαυρίου (Άρθρο 230, §1 εδ.ζ΄ – ΦΕΚ460/τ.Β΄/12-5-1978) &

γ) τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα Περαιά (Άρ. 91 §2)

Σύμφωνα με το άρ 5 §1 περ. στ΄ και την §3 του Ν.4039/12 ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται (ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ):

 • να µεριµνά για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας (Διοικητικό πρόστιμο : 100€),
 • να µεριµνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα µε συνοδό,
 • οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
 • για την αποφυγή ατυχηµάτων … κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεµένο και να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.»

Επομένως, εφόσον, ο σκύλος μπορεί να εισέρχεται σε κοινόχρηστους χώρους και έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περίπατο του από τον «ιδιοκτήτη» του, εφόσον ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ο ιδιοκτήτης του κατέχει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και το έχει σημάνει (τσιπ), μπορεί (δυνατότητα) και στις παραλίες.

Ωστόσο, ο Γενικό Κανονισμό Λιμένα Λαυρίου και Γενικό Κανονισμό Λιμένα Πειραιά αναφέρουν αντίστοιχα ότι:

 • «Απαγορεύεται η κυκλοφορία ζώων καθώς και το λούσιμο αυτών σε χώρους λουομένων.».
 • «..δεν επιτρέπεται το λούσιμο των ζώων σε χώρους λουόμενων, καθώς και η προσέγγιση σε αυτούς ατόμων συνοδευομένων μετά σκύλων.»

Η εγκύκλιος υπ΄ αριθμόν πρωτ. Μ.Φ. 2119.4/03/06/16-06-2006 της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας/Τμ. Α΄του ΥΠ.Ε.Ν., αναφέρει ότι:

 • «η ύπαρξη λουομένων σε μία θαλάσσια περιοχή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό της περιοχής αυτής ως χώρου λουομένων» και
 • «…Στην περίπτωση κατά την οποία σε μία τοποθεσία ή παραλία (στην οποία δεν παρευρίσκονται την δεδομένη χρονική στιγμή λουόμενοι) κυκλοφορεί ιδιοκτήτης ζώου μαζί με αυτό ή ο εν λόγω προβαίνει στο λούσιμο του ζώου, τότε ο ιδιοκτήτης δεν διαπράττει παράβαση.»
 • «Εάν όμως στην ίδια τοποθεσία καταφθάσουν λουόμενοι, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει, είτε να το απομακρύνει από την τοποθεσία αυτή, είτε να το διατηρήσει ασφαλισμένο σε απόσταση από τους λουόμενους τέτοια που να μην παρενοχλούνται αυτοί προκειμένου να μην διαπράττει την ανωτέρω παράβαση.»

Ο νόμος, υπερισχύει της εγκυκλίου, οπότε ο ιδιοκτήτης σκύλου δεν υποχρεούται στην απομάκρυνση του σκύλου από το χώρο της παραλίας, αφού αποτελεί (δημόσιο υπαίθριο) κοινόχρηστο χώρο, αλλά από την θάλασσα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα Λαυρίου και Γενικό Κανονισμό Λιμένα Πειραιά. Αν και ο Γενικό Κανονισμό Λιμένα Λαυρίου αφορά μόνο τον τομέα ευθύνης του, έχει επικρατήσει η εφαρμογή του κατ΄ αναλογία και σε άλλες ελληνικές παραλίες και για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα. Επίσης, ενέχει ισχύ αστυνομικής διάταξης και ισχύει σε όλες τις παραλίες οργανωμένες και μη. Επομένως, εάν βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την μη απομάκρυνση ζώου από την παραλία, ο μεν μπορεί να προσφύγει κατ΄ αυτής στα Διοικητικά Δικαστήρια και να κατηγορήσει τους δε για παράβαση καθήκοντος.

Το ζήτημα έγκειται, συμπερασματικά, στην είσοδο των σκύλων στη θάλασσα και όχι στην κυκλοφορία και παραμονή τους στις παραλίες.

(Στο τέλος το συμπέρασμα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 70/2013 από 12/8/2013 γνωμοδότηση του Μονομελούς Κοινωνιοδικείου Θεσ/νίκης (που παραθέτει δύο δικαστηριακές αποφάσεις: την Εφετειακή υπ’ αριθμ. 2130/2003 του Πολ/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την Αναιρετική υπ’ αριθμ. 175/2005 του Αρείου Πάγου, η οποία εν τέλει αναίρεσε την πρώτη).

«…τελικώς ως απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας υπερισχύει η οποιαδήποτε απόφαση του Άρειου Πάγου και όχι η όποια εφετειακή.»

Το Ανώτατο Κοινωνικό Δικαστήριο συντάσσεται απόλυτα με την άποψη του Αρείου Πάγου, δεχόμενο την ισχύ … του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λαυρίου σε κάθε είδους παραλία και όχι μόνο στις οργανωμένες, καθώς και ότι παραβίαση της σχετικής διατάξεως συνιστά αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα (εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 175/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου : “Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 230 παράγραφος 1 στοιχείο ζ΄ του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λαυρίου, ο οποίος επέχει ισχύ αστυνομικής διατάξεως και εγκρίθηκε με την απόφαση 1046/1978 του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία ζώων καθώς και το λούσιμο αυτών σε χώρους λουομένων.

Η απαγορευτική αυτή διάταξη αποσκοπεί στην προστασία, εκτός του γενικού, και του ατομικού συμφέροντος των λουομένων και η παράβασή της συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι της διατάξεως, έχει δε εφαρμογή, ενόψει του γενικού σκοπού προστασίας από ασθενειών που μεταδίδονται με ζώα και του ότι δεν γίνεται διάκριση, σε όλους τους χώρους λουομένων της περιφέρειας που ισχύει ο κανονισμός και όχι μόνο σε χώρους που υπάρχουν οργανωμένες λουτρικές του εγκαταστάσεις. (…)»

Το μόνο που ίσως θα πρέπει να αποσαφηνισθεί είναι το ζήτημα της αρμοδιότητος των αρχών (Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Αστυνομίας), ήτοι, όταν το ζώο βρίσκεται στη θάλασσα, σχετική εξουσία έχουν οι λιμενικές αρχές, ενώ, όταν το ζώο βρίσκεται στην παραλία, τυχόν βεβαίωση παραβάσεως της νομοθεσίας ανήκει στη δικαιοδοσία των αστυνομικών αρχών – αναγνώσκεται η σχετική γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου, κ. Παναγιώτη Κ. Παναγιωτόπουλου: “Αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια προανακριτικών και αστυνομικών πράξεων υφίσταται στους λιμένες και στις χερσαίες ζώνες αυτών, αυτή δε, επεκτείνεται και στις παραλίες, για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθ. 3 παρ. 1 περ. β’ του Ν.Δ. 444/1970, στις οποίες δηλαδή διενεργούνται εργασίες οι οποίες είναι συναφείς με τη λειτουργία των λιμένων και όχι σε οποιαδήποτε άλλη παραλία.

Σε οποιαδήποτε άλλη παραλία, αρμόδια είναι η κατά τόπο αστυνομική αρχή, εξαιρουμένων βέβαια των περιπτώσεων που διενεργούνται οι εργασίες, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3, οπότε ο εν λόγω χώρος εξομοιώνεται με λιμένα και χερσαία ζώνη λιμένα, ιδρυόμενης σ’ αυτήν την περίπτωση σχετικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος.

Δέχεται την παρουσία και τον περίπατο ζώων στις παραλίες.

Αρκεί: α) να συνοδεύονται, β) να είναι δεμένα και όχι να κυκλοφορούν ελεύθερα, γ) να φέρουν βιβλιάριο υγείας ή ένδειξη ότι είναι εμβολιασμένα.

Κρίνει ότι επιτρέπεται το λούσιμο του ζώου ΜΟΝΟ σε απομακρυσμένες παραλίες, κατά κανόνα χωρίς λουόμενους, κατ’ εξαίρεση με ελάχιστους λουομένους και με την πρόσθετη επισήμανση ότι, εάν παραπονεθεί κάποιος λουόμενος, πρέπει το ζώο να απομακρυνθεί από τη θάλασσα.

Ως προς τα ζητήματα αρμοδιότητας, το Κοινωνιοδικείο δέχεται ότι αρμόδιο όργανο για τη βεβαίωση της παράβασης είναι, για, μεν, την παρουσία και τον περίπατο του σκύλου στην παραλία η αστυνομία για, δε, το μπάνιο του σκύλου στη θάλασσα το λιμενικό.»

ΕΠΟΜΕΝΩΣ : Όσον αφορά το λούσιμο ζώων:

 • επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε απομακρυσμένες παραλίες
 • κατά κανόνα χωρίς λουόμενους, κατ’ εξαίρεση με ελάχιστους λουομένους
 • εάν παραπονεθεί κάποιος λουόμενος, πρέπει το ζώο να απομακρυνθεί από τη θάλασσα.
 • αρμόδιο όργανο για τη βεβαίωση της παράβασης για το μπάνιο του σκύλου στη θάλασσα είναι οι Λιμενικές Αρχές

Όσον αφορά την παραμονή και τον περίπατο του ζώου στην παραλία, επιτρέπονται ΜΟΝΟ :

 • όταν συνοδεύονται πάντα
 • όταν είναι δεμένα και όχι όταν κυκλοφορούν ελεύθερα
 • όταν φέρουν ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή ένδειξη ότι είναι εμβολιασμένα (αλλά και τσιπ για την πλήρη νομιμότητα)
 • αρμόδιο όργανο για τη βεβαίωση τυχόν παράβασης στην παραλία είναι οι Αστυνομικές Αρχές.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στην ομάδα, σελίδα & blog : Report animal abuse – Καταγγελίες για κακοποίηση ζώων

Πηγή : Report animal abuse – Καταγγελίες για κακοποίηση ζώων


Η ομάδα του Eco-Pet News ψάχνει και αναδημοσιεύει ειδήσεις και άρθρα, με κύριο ενδιαφέρον στην Οικολογία, Περιβάλλον και Φιλοζωΐα. Επίσης κάνει μεταφράσεις από ξένες ιστοσελίδες. Κάνει παρουσιάσεις ομάδων, ατόμων ή τόπων που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις αναδημοσιεύσεις μας αναζητούμε πάντα την πρώτη πηγή, που πάντα εμφανίζετε στο τέλος του κειμένου.

Ελπίζοντας σε καλύτερους Ανθρώπους, και καλύτερο κόσμο!!!

Μοιραστείτε το